ขอแสดงความยินดี แด่ครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ

🎉🎉🎉โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดี แด่ครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ
1. นางสาวศิวพร พันศร
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
2. นางจิรชยา จาระไน
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์
วิทยฐานะครูชำนาญการ
4. นางสาวกัญฬ์ฑิมา จิตรมา
วิทยฐานะครูชำนาญการ