ได้รับการแต่งเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสในการทำงานอีกบทบาทหน้าที่และภารกิจอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร