การฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Minecraft Education Edition

💻การฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริง
ด้วยโปรแกรม Minecraft Education Edition
✳️วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 โรงเรียนพญาไท จัดการฝึกอบรมการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Minecraft
Education Edition โดย ณัฐพล ธนเชวงสกุล. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคตให้กับครูในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อ
ให้ครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้าง บทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียนให้พร้อมรับกับ
โลกแห่งอนาคต ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท มอบหมายให้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
และคณะครูเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย