กำกับติดตามนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และคณะ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ออกตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนโฆสิตสโมสร และ โรงเรียนวัดอมรินทรารามเพื่อติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย