โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีแด่ ผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัล

โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีแด่ ผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2565
     ❇️ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช
     ❇️ คุณครูอภิญญา สุขบัว
2.รางวัลบุคคลรัก ศรัทธา
และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
     ❇️คุณครูสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ
3.รางวัลผู้พัฒนาคลังสื่อออนไลน์ยอดเยี่ยมระดับเขตพื้นที่
ผู้สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
     ❇️คุณครูชลธิชา ศรีวะสุทธิ์
     ❇️คุณครูธนพล กลิ่นเดช
     ❇️คุณครูอภิญญา สุขบัว
4.รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ
     ❇️รองอุไรวรรณ มะเดชา
     ❇️คุณครูแววนภา กาญจนาวดี
     ❇️คุณครูศิริลักษณ์ คำทรัพย์
     ❇️คุณครูนพวรรณ เอี่ยมจันทร์
     ❇️คุณครูจิรภัทร์ กาญจนครุฑ
     ❇️คุณครูเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ
     ❇️คุณครูอมรวรรณ เวชกามา
     ❇️คุณครูเดือนเต็ม มัดตาเฮต