โรงเรียนพญาไททำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IQA AWARD ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม

ขอบคุณทีมบริหาร คณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพญาไททุกท่าน ตลอดจนภาคีเครือข่ายสถานศึกษาทุกภาคส่วนกับภารกิจการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพญาไททำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IQA AWARD ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง