สำเร็จการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง( ส.นบส.) รุ่นที่15 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

🙏🙏🙏ขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาที่มอบโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้มาพัฒนาองค์กรและพัฒนางานในหน้าที่😊😊😊

✳️สำเร็จการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร

นักบริหารระดับสูง( ส.นบส.)รุ่นที่15

ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

❇️ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ)รุ่นที่12 ของกระทรวงศึกษาธิการ