พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เนื่องในงานวันครู และพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร

❤️พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เนื่องในงานวันครู และพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่ผู้เข้ารับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2566
🔹วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เนื่องในงานวันครู
และพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่ผู้เข้ารับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2566
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบรางวัลและกล่าว
แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ในการนี้ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และนางสาวอภิญญา สุขบัว เข้ารับมอบรางวัล
พระพฤหัสบดี พร้อมด้วย างสาวสายรุ้ง เหมือดชัยภูมิ เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร “เป็นบุคคลรัก ศรัทธา เสียสละ และอุทิศตนในวิชาชีพเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี” นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ คำทรัพย์ นางแววนภา กาญจนาวดี นางสาวจิรภัทร กาญจนครุฑ นางสาวนพวรรณ เอี่ยมจันทร์
นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ และนางสาวอมรวรรณ เวชกามา เข้ารับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพมหานคร
ประจำปี พ.ศ. 2566 นายธนพล กลิ่นเดช นางสาวชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ และนางสาวอภิญญา สุขบัว เข้ารับมอบรางวัลผู้พัฒนาคลังสื่อออนไลน์
ยอดเยี่ยมระดับเขตพื้นที่ ณ หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร