การสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR Oxford Young Placement Test (YLPT) และ Oxford Online Placement (OOPT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา และ นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อ