การจัดกิจกรรม “Phyathai English Day Camp”Primary 4-5 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานพร้อมให้โอวาทเนื่องในการจัดกิจกรรม”Phyathai English Day Camp” Primary 4-5 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียนตามฐานกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกเรียนรู้อย่างมีความสุข รวมทั้งพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ในการนี้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย