พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพญาไท มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ในการร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทุกด้าน และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัด ความสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพและความเป็นเลิศได้ ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท มอบรางวัลพร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่นักเรียน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย