การมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทเป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 หลักสูตรห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และแนวปฏิบัติต่างๆ ของทางโรงเรียน โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย