การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ด้านการเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข เล่ม 3 คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา